Mieszkucie,

5.) M., wś i folw., pow. miński, nad bezim. dopływem Dublenczyka, w 2 okr. polic. rakowskim, gm. iwienieckiej, w paraf. katol. dawniej iwienieckiej, po kasacie (1867 r.) kamieńskiej; dziedzictwo Jaworskich; 34 włók obszaru, w miejscowości niezbyt leśnej, ku zachodowi pochylonej, w glebie dobrej.

Al.Jel., J. Krz.

Słownik Geograficzny  (1885r.)
t. VI.,
 str. 362 Mie