Wypis z Ksiąg Spraw Sądowych Grodzkich Województwa Mińskiego

Roku 1606go Miesiąca listopada 3 dnia na obecnych grodzkich rokach sądowych mińskich, w tym roku wyżej napisanym,
miesiąca listopada przypadłych i zgodnie z porządkiem Statutowym sądownie sprawowanych.

Przed nami

            Adamem Sołohubem, podstarościm,
            Krzysztofem Rekuciem sędzią,
            Jaroszem Meniukowskim pisarzem,

urzędnikami sądowymi grodzkimi mińskimi od Jego Miłości pana Andrzeja Stankiewicza, starosty mińskiego, na sprawy sądowe wyznaczonymi, stawił się osobiście przed nami Woźny Województwa Mińskiego Wasilej Pożaryski dla zapisania do ksiąg grodzkich mińskich podał, i pod pieczęcią swoją i pieczęciami świadków szlachty i z podpisem ręki, który z nich pisać umiał, okazał świadectwo w te słowa pisane:

Ja Wasilij Michajłowicz Pożaryski, Woźny Województwa Mińskiego zeznaję to tym moim Świadectwem, iż wziąłem udział w sprawie Jego Miłości Pana Mikołaja Hlebowicza Jeśmana x i byłem u Jegomościa roku obecnie idącego tysiąc sześćset szóstego miesiąca października dwudziestego siódmego dnia, mając przy sobie jako świadków ludzi dobrych szlachtę pana Denisa Pożaryskiego i pana Aleksandra Pietrowicza, x przybyłem do majątku i dworu ich w Małych Krzywiczach w Województwie Mińskim leżących, byłem we dworze pana Mikołaja Stanisławowicza Plewaki i małżonki jego pani Nastazji Wasilewny Mikołajowej Plewaczyny jak też tamże przez płot we dworze syna jego Pana Mikołaja Plewaki, u pana Bartłomieja Mikołajewicza Plewaki, tenże ziemianin Królewski Województwa Mińskiego Pan Mikołaj Stanisławowicz Plewaka i małżonka Jego Miłość Pani Nastazja Wasiliewna i syn ich Pan Bartłomiej Mikołajewicz Plewaka oświadczyli przede mną Woźnym i świadkami w ten czas przy mnie będących, że dobrowolnie niczym nie będąc przymuszeni ten majątek nasz w Małych Krzywiczach w Mińskim Województwie położony, nazywany Jarosławowskie, w Małych Krzywiczach leżące, że te sprzedaliśmy wieczyście z domem jego Miłości panu Mikołajowi Helbowiczowi Jeśmanowi dwory nasze z zabudowaniami ze spichrzami, z ogrodami warzywnymi i z sadami, także z borami i dąbrowami i ze zwykłymi polami, z sianożęciami[a] trawiastymi i błotnymi i wszystkim niczego dla siebie nie umniejszając i sobie nie zostawiając; które nasze dwory majątku naszego według naszego dokumentu sprzedaży Jego Miłości Panu Mikołajowi Jeśmanowi od nas danego przez Ciebie Panie Woźny Wasylu Michałowiczu i przed świadkami szlachtą przy tobie będącą jak też i przy bytności niektórych sąsiadów Jego Miłości panu Mikołajowi Hlebowiczowi Jeśmanowi ten majątek nasz ustępujemy na wieczyste w moc i w swoje dzierżenie przekazujemy i ustępujemy i oddajemy na zawsze.
Podaliśmy i poszli wwiązali co też Pan Mikołaj Jeśman przede mną Woźnym Wasilijem Pożaryskim i świadkami szlachtą przy mnie będącymi oświadczył, a ja Woźny Wasilej Michałowicz Pożaryski com widział i słyszał z tego wszystkiego dałem Jego Miłości panu Mikołajowi Jeśmanowi te oto świadectwo z moją pieczęcią i z pieczęciami świadków szlachty przy mnie w tym czasie
będących imiona wyżej wymienione z podpisem ręki, który pisać umiał. Pisano w Krywiczach roku miesiąca i dnia wyżej zapisanego, u tego świadectwa pieczęci przyciśniętych trzy, a podpis ręki świadków szlachty pismem polskim podpisany jest tymi słowy:

Aleksander Pietrowicz własną ręką – które naoczne zeznanie Woźnego i te świadectwo do Ksiąg Grodzkich Mińskich jest zapisne, z których i ten wypis pod pieczęcią urzędową stronie potrzebującej jest wydan. Pisan w Minsku.

/u tego wypisu podpis i pieczęć jest nastepująca: y Stanisław Kazimierz Janiszewski y, Podstoli Smoleńskim, Pisarz Grodzki W-twa Mińskiego /MP/
Correxit Pietkiewicz
[b] – Intromisja przedania wiecznością majętności małych Krzywicz przez Jmć Panów Plewaków JP Jeśmanowi.

wersje językowe tekstu:  
tłumaczył na polski Stanisław J. Plewako

[a] łąkami kośnymi

xx tekst pominięty w tłumaczeniu urzędowym rosyjskim

yy w urzędowym tłumaczeniu rosyjskim Adam Wojciech Janiszewski

[b] Rotkiewicz wg tłumaczenia rosyjskiego

 

zob. Intromisja wg Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera

Transakcja sprzedaży Krzywicz Małych odnotowana została w 1903 r.:

Tupikov, N. M. Slovar' drevne-russkikh lichnykh sobstvennykh imen.  

Saint Petersburg: Tipografiia I. N. Skorokhodova, 1903.