Skan i transkrypt w pdf oraz obraz jpg

Stefan Plewaka starosta kołoboryski czynię wiadomo tym moim wieczystym darownym zapisem ImćPanu Kazimierzowi Plewakowi synowi mojemu danym na to, iż Ja będąc dziedzicem majętności Bokontyszek z attynencyami w Księstwie Żmudzkim w powiecie korklańskim sytuowanych w naturze pojezuickiey i za dyplommą pod dniem dwunastym lipca roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt czwartego mnie, i sukcesorom obojej płci służąca według nauki prawa dobra pojezuickie rozrządzającego przez urzędową tradycyję objąwszy, i przez czas całej spokojnie używając; z affektu mojego ojcowskiego przez wzgląd na zasługi syna mojego, i z mocy dozwalającego powszechnym w narodzie prawem własnością swoją szafunku takową majęttność Bokontyszki pojezuicką ze wszystkiemi jej attynencjami, pożytkami, wsiami, intratami, owo zgoła z tym wszystkim, co tylko przez Dyplomma nadanym mi zostało, i w czasie aktorstwa mojego przybyło, i ulepszyło się nic z tej majętności nie ujmując, ani wyłączając wyrażonemu synowi mojemu Kazimierzowi Plewakowi wiecznością daję, darowuję, i zapisuję, sobie samemu ni komu i sukcesorom moim obojey płci żadnego przystępu salwy i regresu nie zachowuję, i że wzruszać nigdy tego prawa nie mam ewikuję na wszelki majątek mój wnoszę i opisuję.

Wolen tedy Imć Pan Kazimierz Plewaka takową majętnością według woli, i upodobania, rządzić, przedać, dać, darować, dożywociem lub zastawem komu chcąc zawodzić, a ja w najmnieyszym punkcie czynić przeszkody, i żadnego interpretowanaia nie mam, i sukcesorowie moi nie będą mogli.

I na tom dał przy JWW Pieczętarzach to moje wieczyste prawo z podpisem ręki mej.

Pisan w Wilnie roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzeciego miesiąca marca dziesiątego dnia.

Stefan Plewako
Sta Kołoboryski

Ustnie i oczewisto proszon pieczętarz 
do tego dobrowolnego wieczystego darownego 
ribu {?} od Wgo Pana Stefana Plewaki starosty 
kołoboryskiego na dobra Bukontyszki ________ 
Księtwie Żmudzkim Powiecie Korklańskim   
____  ące ____ Panu Kazimierzowi Plewakowi 
______ Kołoboryskiemi synowi danego podług
prawa podpisuje się Jerzy ______ Goyżewski {?} 
________    _______________ Księstwa Żmudzkiego

Ustnie i oczewisto proszon pieczętarz od osoby 
wyrażonego do tego wieczystego darownego zapisu 

Dobra Bukontyszki wydanego podług prawa podpisuje się
Jan Gobiatt Piwniczy Księstwa Żmudzkiego

źródło: Archiwum Narodowe Rep. Białoruś, Fond 319, Wypis 2, spr. 2546 str.91

na lewym marginesie:

R. 1783 mca mar 11 dnia stanąwszy osobiście u Sądu Głównego WXLit
WJP. Stefan Plewaka Starosta Kołoboryski zapis niniejszy
wieczysto-darowny na dobra Bukontyszki z atynencjami
WP Kazimierzowi Plewakowi synowi swoyemu wydany służący