OZNAYMIENIE KRÓLA NOWO OBRANEGO
NA SEYMIE WALNYM ELEKCYI MIĘDZY WARSZAWĄ A WOLĄ
DIE 27 JUNIJ ANNO 1697

tekst druku opracował: Stanisław Plewako
obraz elekcji wg. Marcina Altomonte
dalsze informacje poniżej obrazu i tekstu

druk sejmowy z 1697 r., pierwsza reedycja w Zbiorze Praw "Volumina Legum" t. V w 1739 r.
oryginały z 1697 r. dostępne w Bibliotece Narodowej  -  Załuskich Bibliotece Publicznej Rzeczypospolitej
pl. Krasińskiech w Warszawie, sygn. SD XVII.4.15628 (Wydanie A)
oraz SD XVII.4.1799 adl.; SD XVII.4.16593 adl.; XVIII.3.2947 adl. (Wydanie B)

My Rady duchowne, y świeckie rycerstwo, y wszelkie Stany Koronne, y W. X. Lit. ziachawszy się juxta praescriptum Confoederationum viritim na termin Elekcyi pro die 15 Maij naznaczony; lubo życzyliśmy według dawnego zwyczaiu antecessorow naszych actum teraźnieyszey Elekcyi auspicari od uleczenia ran Rzpltey, naprawienia exorbitancyi, y przywrocenia do należytey kluby, cokolwiek ex orbita legum wypadło; że iednak wszystek czas sprawom Rzpltey należący, obieranie Marszałka contra antiquam praxim przez kreski viritim dawane, wyciągnęło; przeto po naznaczeniu Deputatów ad compositum Capturale Iudicum, iednę tylko konstyucyą coaequationis jurium W. X. Lit. przeczytawszy, obaczyliśmy się iuż bydź in declivio zpędzonego inaniter żal się Boże! czasu. A zatym we Wtorek pridie samey expiracyi, przyszło nam nie bez indolencyi dla opuszczenia tak wielu spraw potrzebnych Rzplitey iuż pod chorągwiami stawać in campo Electorali, porozumiewaiąc się de subjecto przyszłey Korony, ktoreby suis qualitatibus expectationem populorum ukontentować mogło. Co y nazaiutrz ostatniego dnia continuando, gdy nam od Imci X. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego za Kandidatow Naiaśnieyszy Królowic Imć syn starszy Nayiaśnieyszego ś. p. Krola Imci, także Xiąże Imć de Conti z narodu Francuzkiego, Xiążęta przytym Ichmość Neyburski, y Lotaryński, Xże Imć Elektor Saski, byli proponowani; maiąc condignum respectum meritorum ś. p. Króla Imci zeszłego, a niemniey exempla majorum którzy propter interna quietem, stirpes Regias w Piastowey y Iagiellońskiey familii, Regiae prerogative nie chcieli mieć exortes; chwyciliśmy się byli alacribus studijs pierwszego Kandidata Nayiaśnieyszego Krolewica Imci starszego; ale iż niektorzy Ichmć z Rad y części rycerstwa, propozycyi naszey, ktora żadnych praktyk y fakcyi w sobie nie miała, opponowali się; stawaiąc acerrime przy swoim Kandydacie Xciu Imci de Conti; widząc impossibilitatem wyperswadowania Ichmciom, udaliśmy się ad alia media proponuiąc drugą y trzecią osobę Krolewicow Imciow młodszych; potym y Xcia Imci Elektora Bawarskiego domui Regiae przez Nayiaśnieyszą Małżonkę swoię zkrewnionego, nakoniec kogokolwiek ex concurrentibus, uchodząc wszelkiego między nami rozerwania, byle Ichmć mutua et fraterna condescensione odstąpili promocyi Xcia Imci de Conti; którego Woiewodztwa y Ziemie, aby nie zaciągnęły melem bellorum, y dla wielu racyi akceptować nie chciały; skłaniaiąc się bardziey do Xięcia Imci Elektora Saskiego, którego żadnymi fakcyami incognitum et intactum nomen sam prawie Pan Bóg in arena Electorali, predestinacyi swoiey superno digito skazał y przeznaczył. Lecz y takowa aequanimitas nasza przez godne y zacne osoby po kilkakroć doniesiona bynamniey nie pomogła praeoccupatis na iedno subjectum Ichmciów mentibus; bo per expressum przy swoim mocno stawaiąc, osoby Xcia Imci de Conti żadną miarą odstąpić nie chcieli. Więc y dnia dzisieyszego circa continuationem aktu tego wystawialiśmy per omnes modestiae gradus zasadzoną Ichmciow przy swoim Kandydacie zawziętość; a obawiaiąc się żeby Ichmć wału y szopy bliższemi będąc, nie chcieli bez nas praecipitare actnm Elekcyi, wysłaliśmy z każdego Wodztwa Deputatow dla attendencyi oraz in casum upornego postępku, y dla kontradykcyi. Na co bynaymniey nie dbaiąc Imć. X. Arcybiskup Gnieźnieński, contra expressum tenorem Konfederacyi przez siebie napisaney, że iedna strona bez drugiey Pana sobie obierać y factione privata narabiać nie powinna; przeciwko przysiędze in voto, suo ante Veni Creator wyrażoney, że nie miał mianować tylko iednostayną y nierozdzielną zgodą obranego Pana, w małym dosyć poczcie swey a nam przeciwney strony, do nominacyi Xcia Imci de Conti przystąpił, y onego za Króla, nie słuchaiąc tak wielu protestacyi przez Senatorów, Deputatów y Posłow, maximo numero założonych, non servato debito modo, et forma po trzy kroć pytania się, tanta praecipitantia et perplexitate mianował, że ledwo co inter voces contradicentium usłyszany w polu dopiero ku Warszawie cum sequacibus partyi swoiey spiesząc, na rekwisycyą naszych umyślnie gwoli temu deputowanych rzetelnieyszą dał nam o tey nominacyi wiadomość. Za którym to żalem y gwałtownym przeciwko wolney Elekcyi postępkiem, który się nam Radom, y wszystkiemu rycerstwu stał; bacząc to bydź rzecz szlacheckiey krwi y wolnościom naszym nieznośną, oświadczywszy się Panu Bogu, y całemu światu, że nie z nas przyczyna niezgody roście, udać się do tego in extremis, y wziąć przed się salubriora consilia musieliśmy, iakobyśmy wolnego obierania Pana sobie, braciey y potomstwu swemu nie utracili. Zbliżywszy tedy ku szopie, actum praecipitatum pro nullo, y tych Ichmciow, ktorzy się festinantius nad prawo z mieysca oddalili pro absentibus uznawszy przystąpiliśmy do regularney in presentia Imci X. Biskupa Kuiawskiego, y Imci Pana Marszałka Stanu rycerskiego w szopie nas czekaiącego, praxi solita nominacyi: y uważaiąc, iż zawzięciem na Państwo Xięcia Imci de Conti, moglibyśmy urazić przyiaźń vicinorum Principum, y nowemi się tota cirumflagrante Europa intrykować woynami cum periculo Sacri foederis, iako nas Car Imć Moskiewski, listem swoim przez Pana Rezydenta oddanym, a przez Imci X. Arcybiskupa consulto snadź zatrzymanym, y przed Stanami nieczytanym, przestrzegać raczy; przeto za odebraniem wielu świadectw authenticis documentis y legalizacyą Imci X. Nuncyusza Sedis Apostolicae ztwierdzonych o Xciu Imci Elektorze Saskim, że iest ipso actu Catholicus, skłoniliśmy się do osoby Iego, maiąc w konsyderacyi, że Pana tego fiorida, et bellicis palmis monstrata indoles, Państwom tym nie tylko osobliwy zaszczyt y ozdobę przy wielu pożytkach y konseqwencyach pactis conventis wyrażonych przyniesie, ale też y wiara Święta Katolicka ab exemplo osoby Iego znaczne wziąć może per accessionem incrementa. Tego tedy Nayiaśnieyszego Elektora Xcia Imci Saskiego, quod felix faustumqus sit, a nie innego po trzy kroć viva et expressa voce Imci X. Biskupa Kuiawskiego nemine protestante et contradicente, owszem omnium plausu nominowaliśmy y ogłosiliśmy, et insignum gratitudinis ku Panu Bogu tamże zaraz w polu majorum nostrorum ritu Te Deum laudamus, potym y w kościele Sw. Iana solenniter odprawiliśmy. Przy którym to Panu przez nas zgodnie obranym, a przyszłym Pomazańcu Bożym stawać, posłuszeństwo wedle praw y wolności naszych czynić, do gardł naszych, poczciwością, wiarą naszą, y przysięgą obiecuiemy. Także dignitatem Iego et securitatem, iako cnotliwym Polakom przeciwko Krolom Panom swoim przystoi, omnimode tueri. A gdzieby więc znalazł się kto taki, ktoregokolwiek stanu, y zawołania, ktoryby się iakiemkolwiek sposobem temu wszystkiemu sprzeciwił; iużby się tak rozumieć musiało, żeby vim afferre Reipublicae chciał, a na swą iednę głowę, miiaiąc wszystkich nas, rzecz tak wielką brał; gdyż ani miłość Chrześciańska, ani sprawiedliwość Boska tego cierpi, abyśmy wszyscy dla dziesiątey albo setney części zginąć mieli. Więc ktoby przeciwko temu zezwoleniu naszemu pospolitemu ludzie cudzoziemskie, albo tuteczne zbierał, ziazdy gromadził, bunty na to czynił, y ktożbykolwiek pieniądze od takowych brał, będąc obywatelem Koronnym y W. X. Lit. przeciwko każdemu takiemu, wszyscy iako przeciwko gwałtownikowi et contra hostem patriae powstaćbyśmy musieli; także przeciwko każdemu postronnemu Panu, któryby za iakiemkolwiek pretextem gwałt nam czynić y na koronę brać się chciał. Na co pod gardły y poczciwościami naszemi obowięzuiemy się: o co instygować maią Posłowie Ziemscy na Seym Coronationis obrani, aby się tam exekucya nad każdym takim stała przez dekret Krola obranego, y Stanow Koronnych wedle prawa contra perduelles patriae. Wszakże tym kształtem y obyczajem to obiaśniaiąe, że gdyby kto admonitus et avisatus authoritate oznaymienia teraźnieyszego, przy swoiey stoiąc intencyi, Rempublicam turbować chciał, y z nami się nie zgadzał, tedy exekucya mocą tey uchwały na takowe extendi powinna. Dla tego wszystkich iuż tym postanowieniem naszym ostrzegamy, y bratersko prosiemy, oświadczaiąc się przed Panem Bogiem, iżeśmy wszystko gotowi byli uczynić ku przywiedzeniu do spolney zgody y iednego rozumienia, iako przystoi braciey z bracią, y krwi ze krwią. Ieśliby się iednak znaydowała tak zawzięta złość iaka, żeby na to wszystko, na pokoy pospolity y na dobro oyczyste nie pamiętaiąc, ziazdy iakie, zaciągi, kupy, związki woyskowe, na ostatnie zamieszanie oyczyzny, y zapalenie wnętrznych woien, które od serc y intencyi naszych żadną fakcyą niezarzuconych, są dalekie, formować, podżegać, y składać usiłowała, tedy po odprawionych post Elekcyjnych ante Coronationis ziazdach, modo infrascripto deklarowanych na zahamowanie takowych strzeż Boże! in perniciem oyczyzny moliminum ad patrium morem recurrimus, y Generały zwyczayne Provinciarum viritim et more militari sobie przyrzekamy. A tym Generałom Imć Xiądz Biskup Kuiawski, cum Deputatis od nas, pro exigentia et necessitate occasionum, uniwersałami swemi mieysce, czas y dzień naznaczy, y ogłosi, aby tak Rzplita w gotowości zostaiąc, mogła się z sobą znosić, in unum kupić, y bespieczeństwu swemu, a oraz libertatibus patrijs esemplo et zelo przodków swoich providere. A ponieważ z łaski Bożey mamy iuż Pana divinitus nam przeyrzanego; żeby tym prędszy skutek Elekcya brała, wysyłamy e medio nostri Posłow, zapraszaiąc go ad capessendum Regni thronum: ktorzy to Ichmć PP. Posłowie ante omnia upomnią się, aby Xiąże Imć obrany Krol nasz nie przeieżdżaiąc granic naszych publicam fidei Catholicae professionem uczynił: do czego specialiter Imci X. Biskupa Poznańskiego uprosiliśmy: a potym żeby securitatem praw y wolności naszych juxta rotham przy Elekcyi ś. p. Króla Imci lana conscriptam et observatam poprzysiągł; zachowuiac iednak y ostrzegaiąc powtorną przysięgę na Koronacyi przyszłey, którą, według zwyczaiu Krolow Antecessorow; Nayiaśnieyszy Elekt nasz cum omni debita cautione przydania, cokolwiekby do lepszego warunku, praw, y wolności, także naprawy wolney Elekcyi należało, wykonać y uczynić będzie powinien. Ktorey to Koronacyi Nayiasniayszego Krola, iednostaynie obranego dzień 15 miesiąca Września roku teraźnieyszego, w Krakowie stołecznym mieście ritu solenni Ecclesiae naznaczamy. Seymowi zaś Coronationis diem 17 mensis et anni ejusdem; ktory aby praxi usitata odprawiony być mogł, wszystkim Woiewodztwom y Ziemiom, tak w Koronie iako y w W. X. Lit. dla obrania na ten Seym Posłów, ktore tu sobie pod Warszawą nie obrały, ziazdy in virtute Confoederationum na mieyscach Seymikom zwyczaynych pro die 6 mensis Augusti, a Zatorskiemu y Halickiemu tygodniem przedtym naznaczamy. A na ten Seym Koronacyi tak Rady, Urzędnicy Koronni y W. X. Lit. iako y inne osoby do tego aktu należące powinni będą przyiechać wszyscy, iakoż o to prosimy y ostrzegamy, aby nie raczyli omieszkiwać powinności swoiey. Xiążęta także Ichmć lenne, y miasta do tego należące authoritate totius Reipublicae obwieszczamy, y teraźnieyszym oznaymieniem awizuiemy. Na teyże Koronacyi antecedenter według zwyczaiu pogrzeb piorum cinerum ś. p. Króla Imci Emeritissimi Principis z wszelaką uczciwością y obserwancyą pro decore gentis odprawić się będzie powinien. Dla czego Ichmciow PP. Chorążych Woiewodztw y Ziem Koron, y W. X. L. tym oznaymieniem compellamus ażeeby do przyozdobienia aktu tego według powinności swoiey punktualnie comparere chcieli. Expensa zaś tak na wyprowadzenie ciała, iako na inne obrzędy y requfsita funebris apparatus, obadwa skarby tak Koronny iako y W. X. L. procidere będą powinny. A że na tym siła należy praesenti Reipublicae statu, ażeby woyska Rzplitey w zasługach ukontentowane, et in obsequio Rzeczypol. pod sprawą y rządem Ichmciow Panów Hetmanów zatrzymane były; tedy maiąc deklarowane od Nayiaśnieyszego Elekta naszego dziesięć millionow na zapłatę woysku Koronnemu y Litewskiemu, pro cujus interesse trzecia część na dispozycyą Stanów W. X. Lit. reservatur, do podziału, wyliczenia y distributy na woysko pomienionych pieniędzy, Kommissarzow do Lwowa pro die 12 miesiąca Sierpnia w roku teraźnieyszym naznaczamy ex ordine Senatorio: z Wielkiey Polski, Ichmciow PP. Franciszka Gałeckiego Poznańskiego, Franciszka Grzybowskiego Inowrocławskiego, Stanisława Morstyna Czerskiego Kasztelanów. Z Małey Polski, Ichmciow PP. Nikodema Żaboklickiego Kamienickiego, Andrzeja Sierakowskiego Bełskiego, Iana Krasińskiego Małogoskiego, Kasztelanów. Ex equestri Ordine z Wielkiey Polski, Ichmciow PP. Prokopa Lipskiego Stolnika Wschowskiego, Iana Godlewskiego Stolnika Nurskiego, Stanisława Przerębskiego Cześnika Sieradzkiego, Piotra Boglewskiego Cześnika Czerskiego. Z Małey Polski Ichmciow PP. Athanazego Miączyńskiego Podskarbiego Nadwornego Koronnego, Iana na Rzeplinie Woiakowskiego Podkomorzego Przemyskiego, Andrzeia Zydowskiego Chorążego Krakowskiego, Stefana Potockiego Starostę Czerkaskiego. Ktorzy to Ichmć PP. Kommissarze należące woysku borgowe cwierci według likwidacyi na blisko przeszłym Trybunale odprawionych, gotowemi z pomienionycb millionow pieniędzmi wypłacać będą; ostrzegaiąc, aby inne wszelkie ćwierci pro injuriatis dla windykacyi szkod na konsystencyach y w ciągnieniu poczynionych totaliter konserwowane bydź mogły: a z wypłaconych ćwierci Ichmć Panowie Kommissarze od chorągwi y regimentow kwity odbierać, y po uczynioney na przyszłym Seymie tego wszystkiego relacyi, Posłom każdego Wojewodztwa y Ziem według repartycyi, też kwity oddać będą powinni. A ponieważ exorbitancye, y inne materye Status dla wyciągnienia czasu na teraźnieyszey Elekcyi należytego nie odebrały skutku; tedy waruiemy to per pacta conventa, aby Krol Imć nowo-obrany po szczęśliwey da Bog Koronacyi, Seym exorbitantiarum sześć niedzielny złożył, na ktorymby wszystkie potrzebne sprawy, pretensye, y desideria Rzplitey pomieścić się mogły. Więc aby y sprawiedliwość święta po teyże Koronacyi nie wakowała reassumpcyą Trybunału Koronnego in tempore et loco prawem determinato waruiemy y ostrzegamy: gwoli czemu Seymiki Electionis Deputatów feria secunda post festum Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae według zwyczaiu odprawić się powinny. Do którego oznaymienia y denuncyacyi naszey magno cum plausu et consensu wszystkich Woiewodztw y Ziem tak Koronnych iako W. X. L. odprawioney; ponieważ dla wielkiego mnostwa wszyscy apponere manum do podpisowania nie mogą, przeto za zgodą wszech Stanów e medio nostri do tego deputowani są Ichmość na podpisie wyrażeni. Datum ut supra.
 1. Stanisław Dąmbski, Biskup Kujawski.

 2. Stanisław Witwicki, Biskup Poznański,

 3. Jan Kryszpin-Kirszensztein, Biskup Żmudzki.

 4. Mikołaj Popławski, Biskup Inflancki i Piltyński.

 5. Stanisław Jabłonowski, Kasztelan Krakowski; Hetman Wielki Koronny.

 6. Szczęsny Potocki, Wojewoda Krakowski; Hetman Polny Koronny.

 7. Wojciech Konstanty Breza, Wojewoda Poznański.

 8. Józef Bogusław Słuszka, Kasztelan Wileński; Hetman Polny Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 9. Kazimierz Sapieha, Kasztelan Trocki.

 10. Rafał Leszczyński, Generał Wielkopolski; Wojewoda Łęczycki.

 11. Zygmunt Dąmbski, Wojewoda Brzeski Kujawski.

 12. Jan Jabłonowski, Wojewoda Wołyński.

 13. Stanisław Tarło, Wojewoda Lubelski,

 14. Jan Krasiński, Wojewoda Płocki; Starosta Warszawski.

 15. Marcin Oborski, Wojewoda Podlaski.

 16. Marcin Homentowski, Wojewoda Brasławski.

 17. Jan Gniński, Wojewoda Pomorski.

 18. Otto Felkierzomb, Wojewoda Inflancki.

 19. Franciszek Gałecki, Kasztelan Poznański.

 20. Stefan Bidziński, Kasztelan Sandomierski.

 21. Przecław Stefan Szembek, Kasztelan Wojnicki.

 22. Melchior Gurowski, Kasztelan Gnieźnieński.

 23. Eustachy Grothus, Kasztelan Żmudzki.

 24. Franciszek Grzybowski, Kasztelan Inowrocławski.

 25. Nikodem Żaboklicki, Kasztelan Kamieniecki.

 26. Jan Sierakowski, Kasztelan Bełski.

 27. Michał Kazimierz Kocieł, Kasztelan Witebski.

 28. Stanisław Morstin, Kasztelan Czerski,

 29. Jan Jerzy Przebendowski, Kasztelan Chełmiński.

 30. Jakub z Błeszna Błeszyński, Kasztelan Miedzyrzecki.

 31. Jan Proski, Kasztelan Czernichowski.

 32. Hieronim Poniński, Kasztelan Rogoziński,

 33. Jan Lanckoroński, Kasztelan Radomski.

 34. Krzysztof Skarbek, Kasztelan Halicki.

 35. Mikołaj Jan Krasiński, Kasztelan Małogoski.

 36. Andrzej Prusinowski, Kasztelan Połaniecki.

 37. Jan z Chomęcic Morawski, Kasztelan Przemęcki.

 38. Wojciech Krąkowski, Kasztelan Krzywiński.

 39. Stanisław z Piegłowa Piegłowski, Kasztelan Oświęcimski.

 40. Józef Stanisław Potocki, Kasztelan Kamiński,

 41. Maciej Pstrokoński, Kasztelan Spicymierski.

 42. Ludwik Konstanty Oborski, Kasztelan Liwski.

 43. X. Leon z Słubić Załęski, Archiepiskop Metropolita Kijowski; Halicki i wszystkiej Rusi ritus unito-Graeci.

 44. Adam Miączyński, Podskarbi Nadworny Koronny.

 45. X. Chryzostom Gniński, Referendarz Koronny; Nominat Kamieniecki.

 46. X. Aleksander Wyhowski, Referendarz Wielkiego Księstwa Litewskiego

 47. Aleksander Jabłonowski, Chorąży Koronny.

 48. Kazimierz Michał Pac, Kawaler Maltański; Pisarz Wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 49. Samuel Proski, Kawaler.

 50. Andrzej Giełgud, Pisarz Wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego i Margrabia Pińczowski.

 51. Adam Lasocki, Podkomorzy Zakroczymski.

 52. Jan Kazimierz Brzeziński, Podkomorzy, Marszałek Sądów Kapturowych i Pułkownik Ziemi Nurskiej.

 53. Ludwik Pociej, Podkomorzy Brzeski Litewski.

 54. Jan Kadzidłowski, Podkomorzy Inowłocławski.

 55. Władysław Narburtt, Podkomorzy Powiatu Lidzkiego.

 56. Józef z Piegłowa Piegłowski, Starosta Ujscki; Ksęestwa Zatorskiego i Oświęcimskiego Poseł.

 57. Stefan Potocki, Starosta Czerkaski; Poseł Województwa Podolskiego.

 58. Stanisław Jabłonowski, Starosta Bogusławski; Poseł Ziemi Halickiej.

 59. Ludwik Lasocki, Starosta Zakroczymski; Deputat ad Pacta Conventa; Pułkownik J.K.Mości.

 60. Stanisław Godlewski, Starosta Nurski; Regent Kancelarii Koronnej.

 61. Jan Ignacy Wasilewski, Starosta Narewski; Pułkownik J.K.M.

 62. Jerzy Grotaus, Starosta Czorsztyński; Sędzia Kapturowy Województwa Krakowskiego.

 63. Stefan Bidziński, Starosta Chęciński.

 64. Stanisław Tęgoborski, Starosta Małogoski.

 65. Jan Szembek, Starosta Biecki.

 66. Aleksander Bielicki, Starosta Kopajgrodzki.

 67. Tobiasz Franciszek Rojewski, Starosta Drohowyski.

 68. Hipolit Krzysztof z Ciechanowca Ciechanowiecki, Starosta Opęski; Poseł Województwa Bracławskiego.

 69. Antoni Lipski, Starosta Cichowski.

 70. Józef Potocki, Starosta Ropczycki.

 71. Stanisław Potocki, Starosta Luciński.

 72. Jerzy Potocki, Starosta Tłumacki.

 73. Stanisław Donhoff, Starosta Kościerzyński; Poseł Województwa Pomorskiego.

 74. Józef Żaba, Starosta Koszanowski.

 75. Stanisław Gurski, Starosta Lityński.

 76. Andrzej z Żydowa Żydowski, Chorąży Krakowski.

 77. Stefan na Przerębie Przerębski, Chorąży Sieradzki.

 78. Jan Krosnowski, Chorąży Podolski.

 79. Jan Karol Bibersztein Orzechowski, Chorąży Lubelski.

 80. Jan Józef Giżycki, Chorąży Owrucki; Poseł Ziemie Czerskiej.

 81. Jan Stanisław Zalewski, Chorąży Ziemi Nurskiej.

 82. Szczęsny Czermiński, Chorąży Podlaski.

 83. Michał Andrzej Działyński, Chorąży Pomorski.

 84. Paweł na Sienicy Sienicki, Chorąży Ziemi Czerskiej.

 85. Wincenty Bielicki, Sędzia Ziemi Rawskiej.

 86. Prokop Lipski, Stolnik Wschowski; Pisarz Grodzki Poznański.

 87. Zygmunt Strzałkowski, Stolnik Zakroczymski.

 88. Jan z Golejewa Golejewski, Stolnik i Poseł Ziemi Halickiej.

 89. Kazimierz z Próchnika Próchnicki, Stolnik Czernichowski.

 90. Fryderyk Bucholtz, Stolnik Inflancki; Poseł Upicki.

 91. Michał Iskra, Stolnik Ruski.

 92. Władysław Tryzna, Stolnik i Poseł Powiatu Wołkowyskiego.

 93. Wojciech Siemiński, Stolnik Nowogródzki.

 94. Zymunt Kamiński, Podczaszy Nowogródzki; Poseł Ziemie Halickiej.

 95. Stanisław Florian Jastrzębski, Podczaszy Trębowolski; Poseł Ziemi Halickiej.

 96. Michał Kczewski, Podczaszy Inflancki; Poseł Województwa Malborskiego.

 97. Tomasz Dąmbrowski, Podczaszy Latyczewski.

 98. Stanisław Rosochacki, Podczaszy Drohicki.

 99. Kasper Jałbrzyk na Kolikach Kolikowski, Podsędek Ziemi Łomżeńskiej swoim i braci imieniem.

 100. Joachim Przebendowski, Poseł Województwa Pomorskiego.

 101. Jan Kazimierz na Domaradzinach Domaradzki, Podstoli.

 102. Stefan z Oleksowa Gniewosz, Podstoli Bilski.

 103. Maksymilian Jelec, Podstoli Smoleński.

 104. Stanisław Przerębski, Cześnik Sieradzki; Rotmistrz i Poseł Powiatu Radomskiego.

 105. Jan z Małachowic Małachowski, Cześnik Wieluński, Poseł Województwa Sieradzkiego; Porucznik Powiatu Piotrkowskiego; Sędzia Kapturowy.

 106. Mikołaj z Tęczyna Ossoliński, Cześnik Latyczewski; Poseł i Sędzia Kapturowy Przemyskiej Ziemi.

 107. Kazimierz z Buszkowicz Buszkowski, Cześnik Bracławski.

 108. Franciszek Wiktor z Gozdawawa Złotowski, Cześnik i Komisarz Wojsk Rzeczypospolitej.

 109. Piotr Władysław z Boglewic Boglewski, Cześnik Ziemi Czerskiej; Rotmistrz Ziemi Czerskiej Powiatu Wareckiego.

 110. Krzysztof Zaporski, Cześnik Czernichowski.

 111. Przecław Antoni z Rupniewa Rupniewski, Cześnik Ziemi Owruckiej.

 112. Kazimierz Tomaszewicz, Cześnik Mozyrski.

 113. Kazimierz Kieyzna, Łowczy Starodubowski; Poseł Księstwa Żmudzkiego; Rotmistrz Powiatu Wil.

 114. Jan Stanisław z Glink Glinka, Pisarz i Poseł Ziemi Nurskiej.

 115. Tomasz Godlewski, Pisarz Ziemi Łomżyńskiej.

 116. Piotr Kczewski, Pisarz Ziemski Lemburski; Poseł Województwa Pomorskiego.

 117. Jan z Lubrańca Dąmbski, Miecznik Inowłodzki, Rotmistrz Powiatu Lelowskiego; Sędzia Kapturowy Województwa Krakowskiego.

 118. Jakub na Szczawinie Szczawiński, Wojewodzic Inowrocławski, Rotmistrz Powiatu Przedeckiego i Kowalskiego.

 119. Stanisław Tyszkiewicz, Wojewodzic Mścisławski; Poseł Województwa Nowogródzkiego.

 120. Wojciech na Buszeninie Pstrokoński, Kasztelanic Brzeski Kujawski; Poseł Województwa Sieradzkiego.

 121. Michał Potocki, Kasztelanic Kamieniecki Pułkownik J.K.M., Poseł Województwa Brześciańskiego.

 122. Franciszek Szembek, Kasztelanic Kamieniecki; Poseł Województwa Krakowskiego.

 123. Franciszek Aleksander Szembek, Burgrabia Krakowski, Marszałek Sądów Kapturowych Województwa Sandomierskiego.

 124. Jan Zdzichowski, Burgrabia Wałecki.

 125. Jan Wojciech Kadłubyjski, Skarbnik Ziemie Brzeskiej; swym i braci swoich imieniem.

 126. Kazimierz Jan Aleksander Zamoyski, Chorążyc Ziemie Łomżyńskiej.

 127. Jan z Gosławic Pasek, Komornik Ziemski Krakowski.

 128. Chryzostom Dorpowski, Generał Auditor, Poseł Województwa Chełmińskiego.

 129. Jan Paweł z Lubieńca Lubieniecki, Pułkownik J.K.M.

 130. Teodor Hulewicz; swym i braci swoich imieniem Adama, Jerzego, Tomasza Hulewiczów, Poseł Województwa Wołyńskiego.

 131. Franciszek Tomicki, Poseł Województwa Poznańskiego.

 132. Konstanty Pstrokoński, Kasztelanic Brzeski Kujawski.

 133. Jan Papara, Rotmistrz J.K.M. imieniem braci moich Aleksandra i Teodora Paparów.

 134. Stanisław Jabłonowski, Skarbnik Kijowski.

 135. Stefan Brzeźnicki, Rotmistrz Piechot Węgierskich Rzeczypospolitej.

 136. Stefan Romer, Oberszteleytnant J.K.M., Poseł Powiatu Upickiego.

 137. Gotard Filip Weyss, Major J.K.M.

 138. Michał Karol Araburda, Marszałek Powiatu Słonimskiego.

 139. Marcjan Grzymała, Rotmistrz Rzeczypospolitej.

 140. Józef Siekierzyński, Skarbnik Bracławski.

 141. Daniel Ordyniec, Strażnik Smoleński.

 142. Aleksander Ścibor Chełmski, Porucznik Jegomości Pana Oboźnego Koronnego.

 143. Stanisław z Gosławic Pasek, Chorąży Jegomości Pana Oboźnego Koronnego.

 144. Wojciech Franciszek Załęski, Skarbnik Mielnicki.

 145. Jan Wojciech Łukomski, Sędzia Kapturowy Poznański; Poseł i Deputat ad Pacta Conventa.

 146. Stanisław Koszucki, Poseł i Deputat Województwa Kaliskiego ad Pacta Conventa.

 147. Jan Kawiecki, Poseł Województwa Podolskiego.

 148. Józef Iskra, Poseł z Powiatu Upickiego.

 149. Dominik Araburda, Horodniczy Województwa Wileńskiego.

 150. Kazimierz Styrpiński, Poseł Powiatu Słonimskiego.

 151. Stanisław Wydzga, Poseł Województwa Bełskiego.

 152. Andrzej Dziewanowski, Poseł Ziemi Dobrzyńskiej.

 153. Wojciech na Szygach Szygowski, Poseł Ziemi Różańskiej; Deputat ad Pacta Conventa.

 154. Jan Narburtt, Poseł Lidzki. 

 155. Adam Narburtt, Poseł Lidzki.

 156. Feliks Nikodem z Ciosanowic Ciosanowiecki, Poseł Wojewodztwa Połockiego.

 157. Andrzej Nieżychowski.

 158. Sebastian Kwilecki, swym i braci imieniem.

 159. Przemysław z Biały Szypowski, Poseł z Województwa Sieradzkiego.

 160. Jan Zaleski.

 161. Wespazjan z Opatkowic Opatkowski.

 162. Franciszek z Próchnika Próchnicki.

 163. Kazimierz Bogatko.

 164. Jakub Rybiński, Deputat ad Pacta Conventa i Sędzia Kapturowy Województwa Pomorskiego.

 165. Walenty Arcemberski, Deputat ad Pacta Conventa i Poseł Województwa Pomorskiego.

 166. Michał Dominik Andruszkiewicz, Poseł Powiatu Lidzkiego.

 167. Samuel Florian Dwernicki.

 168. Tomasz Drozdowski, Kapitan J.K. Mości.

 169. Mikołaj Kaznowski.

 170. Konstanty Sobieszczański,

 171. Józef Protasowicz, Poseł Powiatu Pińskiego.

 172. Jerzy Stanisław z Łabiszyna Pakosławski.

 173. Jan Kurzęcki.

 174. Antoni Kazimierz Rzączyński, Województwa Brześciańskiego Poseł.

 175. Krzysztof Urowicz.

 176. Remigian Krasnodącki.

 177. Andrzej z Rupniewa Rupniewski.

 178. Antoni z Rupniewa Rupniewski.

 179. Piotr Hreorowicz.

 180. Mikołaj Kurdybanowski.

 181. Walerian Dąmbrowski.

 182. Maciej Sztemberg, Pisarzewic.

 183. Jan Siemiński.

 184. Florian Grodzicki.

 185. Maciej z Grabowa Grabowski.

 186. Jan z Bibersztyna Błoński.

 187. Andrzej Tomasz Jakliński.

 188. Joachim Dominik Plewako

 189. Paweł Biernacki, swym i braci swych imieniem.

 190. Aleksander Ruszkowski, Podstolic Brzeski Kujawski.

 191. Andrzej Jakliński.

 192. Andrzej Piotr z Brzezia Chrząstowski.

 193. Władysław Biernacki.

 194. Adam Wiktor.

 195. Andrzej Piotrowski.

 196. Kazimierz Borkiński.

 197. Kazimierz Radgowski.

 198. Józef Brzeźnicki.

 199. Jakub Michał z Siemunic Siemuński.

 200. Jan Kazimierz z Siemunic Siemuński.

 201. Stanisław Gorniński.

 202. Jan Popławski.

 203. Michał Rexin, Kapitan J.K.M., Poseł Województwa Pomorskiego.

 204. Aleksander Zapendowski, Poseł tegoż Województwa.

 205. Andrzej Kczewski, Rotmistrz Powiatu Gdańskiego; Poseł Województwa Pomorskiego.

 206. Jan Kczewski, Chorąży Powiatu Gdańskiego; Poseł Województwa Pomorskiego.

 207. Andrzej Bystram, Poseł Województwa Chełmińskiego.

 208. Franciszek Zaleski, Poseł Województwa Chełmińskiego.

TytuŁ Volumina legum : [leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae omniumque provinciarum annexarum]. T. 5, [ab anno 1669 ad annum 1697].
Adres wyd Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980 Opis fiz 463, [1] s. ; 29 cm. Uwagi T. 1-3 poz. 6245/80, t. 4 poz. 9080/80. HasŁo przed Prawo -- Polska -- 17-18 w.
http://alpha.bn.org.pl/ Pierwsze wydanie Volumina Legum xx. Pijarów między 1732 a 1739 r. dostępne przez Googlebooks, zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/Volumina_Legum 

2009-08-11 tekst na podstawie Volumina Legum opracował, 2012-04-04 dodał zdjęcie obrazu elekcji i zmodyfikował Stanisław Jan Plewako
2016-11-22 zweryfikował on z pierwodrukiem i uzupełnił hiperliniki, 2017-07-21 dodał numery katalogowe w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Opublikowano pod adresem: http://plewako.pl/elektorowie/oznaymienie.html

Oryginalny druk dokumentu z 1697 r. odnalazł i udostępnił dla publicznego pożytku poniżej Adam A. Pszczółkowski. 

Ten oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Łosiow, sygn. 43, karty 9-22
kopiowanie dozwolone z podaniem źródła: http://plewako.pl/elektorowie/oznaymienie.html