Odznaczeni Krzyżem Zesłańców Sybiru:

 U S T A W A
z dnia 17 października 2003 r.
 o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru

 Art. 1.

Ustanawia się Krzyż Zesłańców Sybiru, jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

 Art. 2.

1. Krzyż Zesłańców Sybiru, zwany dalej "Krzyżem", jest nadawany osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzonym na zesłaniu.
2. Krzyż może być nadawany również osobom, które więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im Krzyża, posiadają obywatelstwo innego państwa.
3. Krzyż jest nadawany osobom żyjącym w dniu wejścia ustawy w życie.

 Art. 3.

1. Krzyż nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Wniosek o nadanie Krzyża osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw zagranicznych.
3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiają wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich.

 Art. 4.

Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej Krzyża i legitymację.

 Art. 5.

1. Odznaką Krzyża jest krzyż równoramienny wykonany z metalu, srebrzony i   oksydowany. Wymiar krzyża wynosi 40 mm. Ramiona krzyża są w obramowaniu. W środku krzyża na dwóch skrzyżowanych złoconych mieczach, skierowanych ostrzem w dół, umieszczona jest czerwono emaliowana tarcza herbowa z orłem według wzoru określonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r, Nr 10, poz. 60). Tarcza otoczona jest z trzech stron zerwanym łańcuchem. Na odwrotnej stronie Krzyża, na środku umieszczony jest dwuwierszowy napis "ZESŁAŃCOM  SYBIRU".
2. Krzyż zawieszony jest na zielonej wstążce szerokości 40 mm z pionowym białoczerwonym paskiem pośrodku o szerokości 18 mm.
3. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża stanowi załącznik do ustawy.

 Art. 6.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, określi:
   1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Krzyża z uwzględnieniem terminów przedkładania wniosków oraz wręczania odznak nadanego już Krzyża, tryb postępowania w przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzyża lub jego utraty w wyniku orzeczenia przez sąd kary pozbawienia praw publicznych oraz tryb postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzyża lub jego legitymacji;
   2) wzory: wniosku o nadanie Krzyża, wykazu przedstawianych wniosków, legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża oraz jej wtórnika;
   3) sposób i okoliczności noszenia Krzyża.

 Art. 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), z wyjątkiem art. 8.

 Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.